Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559กระบวนการปกป้องสิทธิผู้ป่วยของพยาบาลวิชาชีพโสรัตน์ วงศ์สุทธิธรรม; สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553ประสบการณ์ชีวิตการพยาบาลด้านจิตวิญญาณของพยาบาลวิกฤตวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่สมพร แจ้วจิรา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2557ความต้องการและการได้รับการตอบสนองความต้องการจากการเยี่ยมก่อนผ่าตัดของพยาบาลห้องผ่าตัดในผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดใหญ่สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ปรียาพร สมัครการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2550ปัจจัยทำนายการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยที่คาสายสวนปัสสาวะของบุคลากรพยาบาลโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์สุภาภรณ์ ด้วงแพง; วัลภา คุณทรงเกียรติ; นารี ศรชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์