Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554ความต้องการการพยาบาลและการพยาบาลที่ได้รับของสมาชิกครอบครัวขณะรอผู้ป่วยผ่าตัดใหญ่สมพร แจ้วจิรา; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ภาวนา กีรติยุตวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของโปรแกรมส่งเสริมความสามารถการจัดการตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวานต่อค่าน้ำตาลสะสมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; ยุพิน เมืองศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อจัดการกับความปวดสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดช่องท้องต่อความปวดและความพึงพอใจในการจัดการกับความปวดภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; สิริรักษ์ เกตุจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยที่มีภาวะเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนต้นซ้ำภาวนา กีรติยุตวงศ์; วัลภา คุณทรงเกียรติ; บุษยารัตน์ ลอยศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์