Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 38
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556ผลการพัฒนาความสามารถของตนเองและการสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการดูแลเท้าและสุขภาพเท้าในผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2สมควร เฟ้นดี้; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; ยุวดี ลีลัคนาวีระ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การพัฒนาเครื่องมือคัดกรองภาวะเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; ณีลาวันย์ งามเสงี่ยม; วัลลภา กุณฑียะ; น้ำค้าง จุลนพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความตั้งใจในการขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างปลอดภัยของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในอำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรีวรรณิภา อัศวชัยสุวิกรม; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; จิรวรรณ พนายิ่งไพศาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการออกกำลังกายของผู้สูงอายุในชุมชน อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรานิคม มูลเมือง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สุรีย์ สร้อยทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2548การสร้างมาตรฐานการพยาบาลเพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยเบาหวานที่บ้านสำหรับพยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์สุขภาพชุมชนรัชนี สรรเสริญ; ขันทอง สุขผ่อง; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ผลการสร้างเสริมสมรรถนะแห่งตนต่อการรับรู้ความสามารถ ความคาดหวังในผล และพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ในวัยรุ่นชายตอนต้นพรนภา หอมสินธุ์; สุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; วันดี ทับทิมทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544ประสิทธิผลของการให้บริการสุขภาพระดับปฐมภูมิของสถานผดุงครรภ์เอกชนในภาคตะวันออก ประเทศไทยสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540มโนมติที่สำคัญของการพยาบาลชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554คุณภาพการตรวจคัดกรองเท้าเบาหวานด้วยอุปกรณ์ไบ-ฟิลาเมนท์โดย อสมสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; สมควร เฟ้นดี้; วนิดา นาคศิลา; รวิสุดา บานเย็น; วิไลวรรณ บุรวัฒน์; ธนวรรณ โรจนโสดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556กระบวนการสร้างเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและการออกกำลังกายของเด็กเรียนในชุมชนสุวรรณา จันทร์ประเสริฐ; นิสากร กรุงไกรเพชร; พัชรินทร์ พูลทวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์