Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 24
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2554การสมรสข้ามวัฒนธรรม : แนวทางการปรับตัวและผลกระทบต่อสังคมไทยเจนจิรา ผลดี; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558พฤติกรรมชาวนาไทยในการใช้บัตรสินเชื่อเกษตรกรสมหมาย แจ่มกระจ่าง; กรกฤช ตันติจารุภัทร์; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสร้างเสริมพฤติกรรมการทำงานและสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากผ้าเศษผ้าสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; อรวรรณ คุณสนอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; โรจน์รวี พจน์พัฒนพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กระบวนการถ่ายทอดนาฏศิลป์ไทยในโรงเรียนมัธยมศึกษาภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; พิมพ์วดี จันทรโกศล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การส่งเสริมสมรรถนะของครูสอนภาษาจีนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกจันทร์ชลี มาพุทธ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; วัลภา พงษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ยุทธศาสตร์การจัดการที่ดินของรัฐ อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราดสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; เกียรติ์ชาย นาคสุขไพบูลย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชนเขตพื้นที่สีเขียวอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; ศรีพักตร์ ปั้นน้อย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) บูรณาการแผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2558-2560) เทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; ศรีวรรณ ยอดนิล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการเส่งเสริมจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ่นสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ธนนันท์ สิงหเสม; สุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์