Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 39
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัจจัยสู่ความสำเร็จในการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ทางการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพลัดดาวัลย์ พุทธรักษา; รัชนีภรณ์ ทรัพย์กรานนท์; ประนอม โอทกานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554โปรแกรมการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ความสามารถในการดูแลตนเองของผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังที่ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมพัชริน แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2548การใช้กระบวนการพยาบาลของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา.กฤษณา นรนราพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2557การพยาบาลเพื่อการตายดีตามการรับรู้ของพยาบาลวิชาชีพวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2547การเสริมสร้างพลังอำนาจ ปัจจัยส่วนบุคคล และเอกสิทธิ์ทางการพยาบาลของโรงพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลทั่วไปสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เขต 2อารีรัตน์ ขำอยู่; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; สุวดี สกุลคู; อัญชลี ผ่องคำพันธุ์
2551ผลของการพยาบาลแบบสนับสนุนและให้ความรู้ ต่อความรู้ ความสามารถในการดูแลตนเอง ความพึงพอใจต่อการพยาบาล และผลลัพธ์ทางคลินิกของผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่รักษาด้วยเครื่องไตเทียมภาวนา กีรติยุตวงศ์; วริยา วชิราวัธน์; สุพัตรา สิงห์อุตสาหะชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2553การพยาบาลด้านจิตวิญญาณตามการรับรู้ของพยาบาลวัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2552ผลของการสอนแบบทีมการพยาบาลต่อความวิตกกังวล การฟื้นตัวหลังผ่าตัด และความพึงพอใจในบริการพยาบาลของหญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับการผ่าตัดคลอดโรงพยาบาลชลบุรีจุฬาลักษณ์ บารมี; สุวดี สกุลคู; สุภัทรา เฟื่องคอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2554ความคิดเห็นต่อการใช้แผนผังมโนทัศน์ในการวางแผนการพยาบาลของนิสิตคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุวรรณี มหากายนันท์; วิภา วิเสโส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2555ความปวดและการพยาบาลเพื่อจัดการความปวดในผู้ป่วยมะเร็งชุติมา ฉันทมิตรโอภาส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์