Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 71
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแอกทินโพลิเมอไรเซชั่นในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสชราศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุไรวรรณ อินทมาโส; พัชรินทร์ โชติช่วง; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่ 2)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้ สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มต้นกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; จรรยา อ้นปันส์; ธนินท์ อินทรมณี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559วิธีการออน์โทโลยีแบบปรับตัวได้ด้วยเทคนิค Empirical Modelling สำหรับการวิเคราะห์กระแสข้อมูลของผู้ป่วยในห้อง ICUสุวรรณา รัศมีขวัญ; กฤษณะ ชินสาร; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์; Antony Harfield; Keovessna Vong; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2552แพทย์พื้นบ้านกับการใช้พืชสมุนไพรในจังหวัดจันทบุรีสมสุข มัจฉาชีพ; สุนันทา โอศิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2559การพัฒนานวัตกรรมชุดตรวจสอบวิเคราะห์เชื้ออีโคไล/ คอลิฟอร์ม และอีโคไล 0157:H7 ที่ก่อให้เกิดโรคทางเดินอาหารที่สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างจำนวนมากในเวลาอันสั้น สำหรับผลิตภัณฑ์อาหารส่งออกของประเทศอาณัติ ดีพัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์