Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563ฤทธิ์ต้านอักเสบในเซลล์ไมโครเกลียของส่วนสกัดเร่วหอมและสาร 4- methoxycinnamyl 4-coumarate เพื่อใช้พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์สุขภาพสาหรับต้านกลุ่มโรคความเสื่อมของระบบประสาทกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การประเมินศักยภาพของ 4-methoxycinnamyl 4-coumarate ที่แยกได้จากเหง้าเร่วหอมในการเป็นสารต้านอักเสบชนิดใหม่กล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การพัฒนาส่วนสกัดน้ำจากเหง้าเร่วหอมเป็นผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพกล่าวขวัญ ศรีสุข; เอกรัฐ ศรีสุข; ณัฏฐกานติ์ จิรัณธนัฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์