Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 28
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2545ความต้องการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กชกร สังขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การวิจัยและพัฒนาการใช้รัฐบาลอิเล็กทรินิกส์ของไทยผ่านศูนย์การเรียนรู้ไอซีทีชุมชน.เรวัต แสงสุริยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2544ศึกษาการทารุณกรรมทางเพศเด็กจากหนังสือพิมพ์รายวันไทยสงวน ธานี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การจัดทำผังพิสัยการวิจัยระบบสุขภาพกับการพัฒนาอุตสาหกรรมในอนุภาคตะวันออกชัยยนต์ ประดิษฐศิลป์; ชัยณรงค์ เครือนวน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2561ศักยภาพเชิงพื้นที่ของเทศบาลเมืองแสนสุขเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุบุญเชิด หนูอิ่ม
2544การประเมินความเครียดจากการทำงานของพนักงานผู้ทำงานในสำนักงานของโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรีทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; พิศมัย เสรีขจรกิจเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2545การบูรณาการทางวิชาการ การบูรณาการทางสังคม และความผูกพันต่อสถาบันและเป้าหมายในการศึกษาของนิสิตชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวชิระ ชาวหา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสร้างเสริมคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพของบุคลากรทางการศึกษา ด้วยโปรแกรมทางจิตใจ อารมณ์ และจิตวิญญาณธนิดา จุลวนิชย์พงษ์; กาญจนา พิบูลย์; วิชัย จุลวนิชย์พงษ์; พวงทอง อินใจ; ทนงศักดิ์ ยิ่งรัตนสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา
2558กระบวนการสร้างนวัตกรรมการสื่อสารเพื่อเตรียมความพร้อมของประชาชนในภาคตะวันออกในการเป็นประเทศประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสุกัญญา บูรณเดชาชัย; ทรงยศ บัวเผื่อน; ปริญญา สิริอัตตะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การสร้างแบบสำรวจความเครียดในอาชีพวิณี ชิดเชิดวงศ์; แก้วตา คณะวรรณ; ผกา บุญเรือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์