Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 176
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การเปลี่ยนแปลงกระบวนการแอกทินโพลิเมอไรเซชั่นในเซลล์ประสาทฮิปโปแคมปัสชราศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การเปลี่ยนแปลงโคดอนเพื่อเพิ่มการแสดงออกของดีเอนเอวัคซีนต่อไวรัสตับอักเสบชนิดซีในเซลล์ที่มีต้นกำเนิดมาจากคนอุไรวรรณ อินทมาโส; พลาธิป ชูท้วม; กนกพร ศรีสุจริตพานิช; วิทยา ภูมิภักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2561การประเมินการรับสัมผัสสารเบนซีน โทลูอีนและไซลีนที่ส่งผลต่อความสามารถในการทำงานของพนักงานเก็บกวาดขยะในเขตควบคุมมลพิษ ของจังหวัดระยองศรีรัตน์ ล้อมพงศ์; มริสสา กองสมบัติสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2559การศึกษาสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากเหง้าเร่วหอมผาณตา วาณิชวัฒนเดชา; เอกรัฐ ศรีสุข; มธุรส พงษ์ลิขิตมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุไรวรรณ อินทมาโส; พัชรินทร์ โชติช่วง; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2540ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุวารี กังใจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่ 2)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560ประสิทธิผลของเครื่องมือป้องกันทารกพลัดหล่นในการฝึกหัดทำคลอดปกติสำหรับนิสิตนักศึกษาแพทย์และพยาบาลกิตติ กรุงไกรเพชร; มัณฑนา รังสิโยภาส; นิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์