Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 41
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาแบบจำลองเชิงตัวเลขของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้พลังงานชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560แบบจำลองเชิงคณิตศาสตร์สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของเซลล์เชื้อเพลิงออกไซด์ของแข็งที่ใช้เชื้อเพลิงชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงสินีนาฏ ศรีมงคล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การจำแนกพลอยการ์เนตนันทรัตน์ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี
2559การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วยเทคนิคเอกซ์เรย์สเปคโตรสโคปีแบบกระจายพลังงานนิรันดร์ วิทิตอนันต์; สุรสิงห์ ไชยคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560รูปแบบการพัฒนาครูฟิสิกส์มัธยมศึกษา ด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา โดยการศึกษาบทเรียนฉลองชัย ธีวสุทรสกุล; วิชลัดดา อุ่นสะอาด; ชาญ เถาวันนี; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
2558โครงสร้างของโซลิตอนในสมการชเรอดิงเงอร์ไม่เชิงเส้นกำลังเศษสามส่วนสองในสองมิติ.ศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การวัดความหนาของฟิล์มบางโลหะจากการสปัตเตอร์ด้วย เทคนิคเอกซ์เรยสเปคโตรสโคปแบบกระจายพลังงานสุรสิงห์ ไชยคุณ; นิรันดร์ วิทิตอนันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การเคลือบและปรับปรุงผิวฟิล์มบางไทเทเนียมอลูมิเนียมอัลลอยด์ด้วยวิธีสปัตเตอริงสำหรับงานป้องกันการกัดกร่อนอรรถพล เชยศุภเกตุ; ธนัสถา รัตนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560ความไม่เสถียรของโซลิตอนในพลาสมาที่อุณหภูมิของอิเล็กตรอนต่างกันเพียงเล็กน้อยของฟังก์ชัน การกระจายตัวของอิเล็กตรอนสำหรับสมการชเรอดิงเจอร์ไม่เชิงเส้นศรัณย์ ภิบาลชนม์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การจำแนกพลอยการ์เนตนันทรัตน์ บุนนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะอัญมณี