Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 23
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลอ่อนกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง ด้วยวิธีการออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; สันทัด วิเชียรโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้นนิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายผักกาดทะเล โดยใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาปริมาณสารพฤกษเคมีที่สำคัญต่อสุขภาพจากเส้นใยของเห็ดที่เพาะเชิง การค้าและการนำเส้นใยผงไปใช้ในผลิตภัณฑ์อาหารกุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจากข้าวเจ้าเสริมน้ำหมึกจากหมึกทะเลอโนชา สุขสมบูรณ์; กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อาภัสรา แสงนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การใช้หนังปลาที่เป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมอาหารเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์คล้ายกระเพาะปลานิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับผลเงาะครบทุกส่วนโดยการนําส่วนเนื้อ เปลือกและเมล็ดเงาะมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562การสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลไม้ไทยโดยการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ขึ้นรูปใหม่ คล้ายของสดด้วยการเตรียมขั้นต้นวิธีออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศ: กรณีศึกษาน้อยหน่า ลองกอง และมังคุดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การยืดอายุการเก็บสาหร่ายพวงองุ่นพร้อมบริโภค โดยการเคลือบผิวด้วยสารเคลือบที่บริโภคได้วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์