Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-6 จากทั้งหมด 6
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2552การประเมินสถานภาพองค์ประกอบชีวภาพของระบบนิเวศในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกสุพัตรา ตะเหลบ; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2554สถานภาพทรัพยากรสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศชายฝั่งทะเล บริเวณหาดนางรอง เกาะจระเข้และกลุ่มเกาะจวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ 2551-2553สุชา มั่นคงสมบูรณ์; กิติธร สรรพานิช; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; อัญชลี จันทร์คง; ธีรพงศ์ ด้วงดี; สุพัตรา อย่างสวย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ฉลวย มุสิกะ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2551การศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของหอยทะเลชายฝั่งบริเวณอ่าวไทยฝั่งตะวันออกสุชา มั่นคงสมบูรณ์; กิติธร สรรพานิช; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีวันชัย วงสุดาวรรณ; พิชัย สนแจ้ง; อาวุธ หมั่นหาผล; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ฉลวย มุสิกะ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2547การศึกษาความหลากหลายของชนิดสัตว์ทะเลในแนวปะการังในภาคตะวันออก (จังหวัดชลบุรี)สุชา มั่นคงสมบูรณ์; พิชัย สนแจ้ง; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล