Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 11-20 จากทั้งหมด 380
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559สถานการณ์การปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินในพื้นที่ชายฝั่งประเทศไทย และการหาตัวบ่งชี้ชีวภาพโปรตีนสาหรับการปนเปื้อนของสารไตรบิวทิลทินสุทิน กิ่งทอง; ชิษณุสรร สวัสดิวัตน์; จันทรกานต์ ศรีสมทรัพย์; อาภาพร บุญมี; ดารณี โชคชัยชำนาญกิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การตรวจสอบสายพันธุ์และความสัมพันธ์ทางสายสกุลของโรตาไวรัสในผู้ป่วยเด็กที่มีอาการท้องเสียรุนแรงที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอุไรวรรณ อินทมาโส; พัชรินทร์ โชติช่วง; วรวัฒน์ สุขคำ; วิทยา ภูมิศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2559โครงการ การตรวจหามะเร็งเต้านมโดยการตรวจหามวลที่มีรูปร่างแบบ Spiculation สำหรับคอมพิวเตอร์ช่วยการวินิจฉัยในโรงพยาบาลกฤษณะ ชินสาร; สุวรรณา รัศมีขวัญ; เบญจภรณ์ จันทรกองกุล; ภูสิต กุลเกษม; ปิยตระกูล บุญทอง; อัณณ์พันธ์ รอดทุกข์; ชิดชนก เหลือสินทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2559ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือ สำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูลณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; ภารุจ รัตนวรพันธุ์; อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน; โกเมศ อัมพวัน; จักริน สุขสวัสดิ์ชน; สุนิสา ริมเจริญ; กรชวัล ชายผา; เอกภพ บุญเพ็ง; พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์; พรภิรมย์ มั่นฤกษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2558การพัฒนาแหนเพื่อเป็นพืชน้ำต้นแบบในการวิจัยพื้นฐานและการนำไปประยุกต์ใช้ทางเทคโนโลยีชีวภาพสลิล ชั้นโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศไทย: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ระยะติดตามปีที่ 2)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2558โรค Metabolic Syndrome ในเด็กวัยเรียนในเขตภาคตะวันออกของประเทศ: ความชุก และการศึกษาติดตาม (ปีที่ 1)นุจรี ไชยมงคล; ยุนี พงศ์จตุรวิทย์; ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์; ชรริน ขวัญเนตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2559ความสัมพันธ์เชิงวิวัฒนาการระดับโมเลกุลของลิเวอร์เวิร์ตสกุลมาสทิโกลีจูเนียเพียงพักตร์ สุขรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559ศักยภาพของจุลินทรีย์ทะเล: แหล่งกรดไขมันชนิดจำเป็นณิษา สิรนนท์ธนา; จารุนันท์ ประทุมยศ; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; สมรัฐ ทวีเดช; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับเอนไซม์โคลีนเอสเตอเรสในเลือดและพิษของยาฆ่าแมลงที่ส่งผลต่อสุขภาพในกลุ่มประชากรผู้ได้รับสารพิษตกค้างในผักนิรมล ธรรมวิริยสติ; สานิตา สิงห์สนั่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์