Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 33
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดพัฒนา ภูลเปี่ยม; อดิสรณ์ มนต์วิเศษ; รวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแววตา ทองระอา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2552การประเมินความเสี่ยงต่อสุขภาพของโลหะหนักในอาหารทะเลในพื้นที่อุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกวันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558ฟองน้ำทะเล: ดัชนีชี้วัดทางชีวภาพที่เป็นทางเลือกใหม่ในการใช้ตรวจติดตามมลพิษจากโลหะหนักบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536ผลกระทบจากปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬบริเวณชายฝั่ง จังหวัดชลบุรีสิทธิพันธ์ ศิริรัตนชัย; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดอดิสรณ์ มนต์วิเศษ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; รวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2534การศึกษาคุณภาพน้ำ ในเขตว่ายน้ำ ชายหาดบางแสน หาดพัทยา และหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี 2534พัฒนา ภูลเปี่ยม; ไพฑูรย์ มกกงไผ่; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2540การปนเปื้อนของโลหะหนักในสิ่งแวดล้อมบริเวณชายฝั่งจังหวัดชลบุรี (เมืองใหม่ - ศรีราชา)วันชัย วงสุดาวรรณ; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549โครงการเฝ้าระวังและการวางแนวทางป้องกันการเกิดปรากฎการณ์ขี้ปลาวาฬในบริเวณชายฝั่งทะเล จังหวัดชลบุรีพิชัย สนแจ้ง; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ธิดารัตน์ น้อยรักษา; ฉลวย มุสิกะ; ขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุเมตต์ ปุจฉาการ; อัจฉรี ฟูปิง; สุพัตรา ตะเหล็บ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2549การสำรวจคุณภาพน้ำทะเลในบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก ปี 2548วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; ฉลวย มุสิกะ; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล