Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 37
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาผลิตภัณฑ์ลูกตาลอ่อนกึ่งแห้งให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพมูลค่าสูง ด้วยวิธีการออสโมซิสในสภาวะสุญญากาศร่วมกับการทำแห้งวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; สันทัด วิเชียรโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ใบขลู่ผงเป็นสารผสมอาหารวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; นิสานารถ กระแสร์ชล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2559การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหมึกกะตอยด้วยเอนไซม์ และการประยุกต์ใช้ในซอสชนิดข้นนิสานารถ กระแสร์ชล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555ผลของสภาวะการเก็บรักษาวัสดุเศษเหลือจากปลาทูน่าและการพัฒนาวิธีการสกัดน้ำมันปลาวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554ประสิทธิภาพของกรดไขมันจากน้ำมันมะพร้าวบริสุทธิ์ในการยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรควิชมณี ยืนยงพุทธกาล; อุมาพร ทาไธสง; สิริมา ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2554การพัฒนาคุณภาพและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวกล้องงอกเคลือบสมุนไพรบางชนิดวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; ศศิธร มั่นเจริญ; อุดมลักษณ์ สุขอัตตะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารจากผลหนามแดงเพื่อส่งเสริมการผลิตอาหารสุขภาพอุมาพร ทาไธสง; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; พิชญอร ไหมสุทธิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2555โครงการ การพัฒนาขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพจากซูริมิและแป้งลูกเดือย.สิริมา ชินสาร; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; กฤษณะ ชินสาร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาการสารสนเทศ
2553การพัฒนากระบวนการสกัดน้ำมะพร้าวบริสุทธิ์แบบบีบเย็นและการประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารกระแสร์ชล นิสานารถ; สิริมา ชินสาร; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การเพิ่มมูลค่าสาหร่ายผักกาดทะเล โดยใช้เป็นส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพวิชมณี ยืนยงพุทธกาล; สุวรรณา วรสิงห์; พรนภา น้อยพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์