งานวิจัย หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2702
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2563พลวัตของรูปแบบจุลินทรีย์ที่สอดคล้องกับการวิเคราะห์เมตาจีโนมิกส์และคุณภาพน้ำในระบบลุ่มน้ำของระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกจันทิมา ปิยะพงษ์; สุรศักดิ์ ขันคำ; นิชชา จำเริญศักดิ์ศรี; นุชสุภา สุนทมาลา; สุนีรัตน์ รัตนะ, และอื่นๆ
2564แอพพลิเคชั่นทางมือถือสำหรับการให้ความรู้และการดูแลรักษาโรคต่อมไทรอยด์เป็นพิษวิภาพร พันธุ์วิชัย; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564การประเมินความต้องการที่จำเป็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเลบนฐานวิถีชีวิตใหม่ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพาพัชรี ทองอำไพ; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ; วิราวรรณ บุญช่วยแล้ว; จิรศักดิ์ แช่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563มาตราการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเรือเทียบท่ารณกฤต เศรษฐดาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2562รูปแบบสื่อสังคมออนไลน์ของวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทยมนตรี วิวาห์สุข; เทพพร มังธานี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2564การพัฒนาสมุดวัคซีนประจำตัวของผู้รับบริการวัคซีน ที่ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพาเกรียงศักดิ์ สมบัติ สุรนาถวัชวงศ์; วรพจน์ ทรัพย์ศิริสวัสดิ์; ทิศมะลี ประสบกิตติคุณ; นลัท ชำนาญช่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2560เทคโนโลยีการผลิตอาหารสำเร็จรูปกุ้งตัวตลก (Hymenocera picta)จารุนันท์ ประทุมยศ; ณิษา สิรนนท์ธนา; อมรรัตน์ กนกรุ่ง; วิรชา เจริญดี; วิไลวรรณ พวงสันเทียะ, และอื่นๆ
2561การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2558การศึกษาหน้าที่ของกลัยโคโปรตีนขนส่งชนิด ABCC 11(MRP8) ในการขนส่งยา tenofovir disoproxil fumarate (TDF) บนเซลล์ท่อไตฝอยในหลอดทดลองสินธุ์ชัย แก้วกิติชัย; วิศิษฎ์ ตันหยง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2561การประเมินเทคนิคการตรวจหาปรสิต Perkinsus sp. ในดินตะกอน หอยลาย (Paphia undulata) และหอยนางรม (Saccostrea sp.) ด้วยโมโนโคลนอลแอนติบอดีสุพรรณี ลีโทชวลิต; จันทร์จรัส วัฒนะโชติ; นันทิกา คงเจริญพร; อณุมาศ บัวเขียว
2561การปรับปรุงสมบัติและการย่อยสลายทางชีวภาพของโฟมชีวภาพจากแป้งมันสำปะหลังด้วยน้ำยางพาราสุปราณี แก้วภิรมย์; ศิริเดช บุญแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การสร้างท่อบำบัดน้ำทิ้งที่เกิดจากกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; ศรีสุดา นิเทศน์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560แหล่งของแทนนินในกล้วย Diploid (2n) triploid (3n) tetraploid (4n) และการใช้ประโยชน์ในการขับไข่พยาธิในแพะเนื้อสมคิด ใจตรง
2560การอนุรักษ์และเพิ่มมูลค่าข้าวพื้นเมืองในพื้นที่จังหวัดที่ติดกับประเทศกัมพูชาประทีป อูปแก้ว; นรินทร์ เจริญพันธุ์; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; รังสรรค์ เจริญสุข; ศันสนีย์ จำจด, และอื่นๆ
2561ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของส่วนสกัดย่อยจากใบเสม็ดแดงในโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา)ชัชวิน เพชรเลิศ; เอกรัฐ ศรีสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ผลของการใช้น้ำแข็งที่ผสมกรดอินทรีย์จากธรรมชาติต่อคุณภาพของปลาเห็ดโคนแช่เย็นสวามินี ธีระวุฒิ; ปฏิยุทธ์ ขวัญอ่อน
2556ฤทธิ์แอนติออกซิแดนท์และฤทธิ์ยับยั้งลิพิดเปอร์ออกซิเดชันของส่วนสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดจากโครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด (มูลนิธิชัยพัฒนา) จังหวัดจันทบุรีชัชวิน เพชรเลิศ
2561การผลิตกรีนดีเซลโดยการเร่งปฏิกิริยาไฮโดรดีออกซีจิเนชันของไตรกลีเซอไรด์จากน้ำมันสบู่ดำการะเกด เทศศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลายตัวแปรสำหรับการประเมินค่าทางเคมีกายภาพของพันธุ์ข้าวพื้นเมืองภาคใต้ของประเทศไทยจตุภัทร เมฆพายัพ; กิดาการ สายธนู; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคจากการวิเคราะห์ข้อมูลการซื้อสินค้าโกเมศ อัมพวัน; อรรถสิทธิ์ สุรฤกษ์; อนุชิต จิตพัฒนกุล; ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล; สุนิสา ริมเจริญ, และอื่นๆ
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2702