งานวิจัย หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2646
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560ความหลากหลายของมดและแมลงศัตรูปาล์มน้ำมัน : กรณีศึกษาจังหวัดชลบุรี ภาคตะวันออกของประเทศไทยสาลินี ขจรพิสิฐศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561ปัจจัยทางคลินิกและทางเศรษฐกิจสังคมที่มีอิทธิพลต่อผลการกลืนแร่โรคต่อมไทรอยต์เป็นพิษชนิด Graves ด้วยสารกัมมันตรังสีไอโอดีนอลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; สฐาปกร ศิริวงศ์; รุจิเรข ธรรมเจริญ; ปรีญาภรณ์ วิถีสําราญธรรม; จักรพงษ์ จิรประภาพร, และอื่นๆ
2561ผลของการออกกำลังกายด้วยฮูลาฮูปต่อระดับความมั่นคงของกระดูกสันหลัง : การทดลองแบบสุ่มและมีกลุ่มควบคุมศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; นงนุช ล่วงพ้น; พรลักษณ์ แพเพชร์ เสือโต; ประเสริฐ โศภน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560การทบทวนและปรับยุทธศาสตร์การพัฒนาของโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกสู่การเป็นประเทศอาเซียนในจังหวัดนครนายก: กรณีการจัดการพื้นที่สีเขียวในบริบทอุตสาหกรรมธัชชนก สัตยวินิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2559วิถีชาติพันธุ์ชอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี : การใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืนกับการแพทย์พื้นบ้านศิริอร ศักดิ์วิไลสกุล; พีรพัฒน์ มั่งคั่ง; สกุล ศิริกิจ; วรัมพา สุวรรณรัตน์; พรรณภัทร อินทฤทธิ์, และอื่นๆ
2562การวิเคราะห์ข้อมูลของผู้สมัครที่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วยระบบ TCAS โดยใช้การวิเคราะห์เชิงสถิติสุกัญญา ประมงค์กิจ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สำนักคอมพิวเตอร์
2561การผลิตเอนไซม์ตรึงสำหรับประยุกต์ใช้ในการกำจัดโครเมียมจากน้ำทิ้งในกระบวนการฟอกหนังจิตติมา เจริญพานิช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การพัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดกึ่งแห้งมูลค่าสูงโดยการใช้เทคนิคอัลตราซาวด์และสุญญากาศในการดึงน้ำออกร่วมกับการใช้สารเคลือบที่บริโภคได้วิชมณี ยืนยงพุทธกาล; ธีรารัตน์ อิทธิโสภณกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2563ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมสารสนเทศกับพฤติกรรมนวัตกรรมของนิสิตระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดวงกมล อุ่นจิตติ; สมฤทัย ธีรเรืองสิริ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2561ความหลากหลายทางชีวภาพและความผันแปรตามฤดูกาลของประชาคมแบคทีเรียในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเล บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกเพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)ชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การติดตามการสะสมของโลหะหนักในฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของไทยฉลวย มุสิกะ; วันชัย วงสุดาวรรณ; อาวุธ หมั่นหาผล; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2559การเพิ่มศักยภาพการผลิตพลาสติกชีวภาพกลุ่มพอลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตในรูปโฮโมพอลิเมอร์และโคพอลิเมอร์จากแบคทีเรีย Alcaligenes latus ที่คัดเลือกจากการเหนี่ยวนำให้เกิดการกลายกรองจันทร์ รัตนประดิษฐ์; สมจิตต์ ปาละกาศ; ปราณี นิมิตบุตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การสังเคราะห์และฤทธิ์ต้านแบคทีเรียของสารกลุ่ม 3-substituted indole และ 2-substituted pyrroleจเร จรัสจรูญพงศ์; อุมาพร ทาไธสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561โครงการการพัฒนาการผลิตวัคซีน Formalin killed cell เพื่อต้านเชื้อแบคทีเรีย Vibrio vulnificus ในปลากะพงขาวและปลากะรังในเชิงพาณิชย์ปภาศิริ บาร์เนท; มลฤดี สนธิ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2560การระบาดของเชื้อ Nosema ceranae และความรุนแรงของโรค ในผึ้งหลวง (Apis dorsata Fabricius, 1793) ในประเทศไทยกันทิมา สุวรรรณพงศ์; Martin Hussemann; สัมฤทธิ์ มากสง; แสนชัย นารี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2561การบ่งชี้และแยกยีน Ca2+/H+antipoter (CAX) ที่อ้อยใช้ตอบสนองต่อสภาพดินเค็มชนากานต์ ลักษณะ; สนธิชัย จันทร์เปรม; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2561การให้บริการเชิงนิเวศของเอคไคโนเดิร์มในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชทางทะเลหมู่เกาะแสมสารจังหวัดชลบุรี (สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี)สุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561ผลของท่าทางการวางเท้าขณะออกกำลังกายท่าแพลงค์ต่อคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อหน้าท้องและรยางค์ล่างศิริรัตน์ เกียรติกูลานุสรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2557พฤติกรรมการรับแรงดัดของคานคอนกรีตเสริมเหล็กที่ใช้ เหล็กข้ออ้อย ลวดเหล็กกล้า และลวดเหล็กกล้าตีเกลียว โดยวิธีการวิเคราะห์ไฟไนต์อิเลเมนต์ประเภทแสดงรายละเอียดอานนท์ วงษ์แก้ว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2559สารต้านจุลชีพชนิดใหม่จากแบคทีเรียโพรไบโอติกเพื่อใช้ในการควบคุมมาตรฐานทางแบคทีเรียในผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแห้งและแปรรูปในจังหวัดชลบุรีสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2646