งานวิจัย หน้าแรกของกลุ่มข้อมูล

Browse
สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มข้อมูลนี้เพื่อรับข่าวสารข้อมูลใหม่ทางอีเมลรายวัน RSS Feed RSS Feed RSS Feed
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2831
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2562ทัศนคติและระบบนิเวศน์ผู้ประกอบการท้องถิ่นที่เปลี่ยนแปลงจาการลงทุนทางตรงโดยต่างชาติในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ECC)อัจจิมา ศุภจริยาวัตร; สิทธิ จิตติชานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2562รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดสระแก้วเพื่อการส่งออกอัจจิมา ศุภจริยาวัตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. โครงการจัดตั้งคณะพาณิชยศาสตร์และบริหารธุรกิจ
2563การพัฒนาสูตรตำรับและศึกษากลไกการแพร่ผ่านผิวหนังของไมโครอิมัลชันที่มีพีอีจีหกคาไพรลิกคาพริกกลีเซอร์ไรด์เป็นสารลดแรงตึงผิวเพื่อเพิ่มการนำส่งผ่านผิวหนังของเซเลโคซิบถิรพิทย์ สุบงกช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะเภสัชศาสตร์
2563การถ่ายโอนเชื้อและการลดการปนเปื้อนของเชื้อ Escherichia coli ใน แคนตาลูปตัดแต่งพร้อมบริโภคไกรยศ แซ่ลิ้ม; กัญญารัตน์ เหลืองประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว. คณะเทคโนโลยีการเกษตร
2564ต้นแบบการขับขี่ปลอดภัยอัจฉริยะสำหรับป้องกันการบาดเจ็บที่ศีรษะจากอุบัติเหตุทางถนนของรถจักรยานยนต์ในเขตเทศบาลเมืองแสนสุขสมจิต พฤกษะริตานนท์; ณรงค์ชัย คุณปลื้ม; ณรงค์ พลีรักษ์; อลิสรา วงศ์สุทธิเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2564การศึกษารูปแบบกฎความสัมพันธ์ด้วยวิธีการทำเหมืองข้อมูลเพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์แผนไทยชลิยา ใจเย็น อะอิดะ; สิริกุล กวมทรัพย์; ชลาลัย โชคดีศรีจันทร์; สุนิสา ริมเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร
2563การใช้เครื่องมือวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายเพื่อป้องกัน การเกิดภาวะไตวายเฉียบพลันจากการฉีดสารทึบรังสีในผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระวีวรรณ วิฑูรย์; สมชาย ยงศิริ; ศรสุภา ลิ้มเจริญ; ตระการ ไชยวานิช; ศิริญญา ปัญญา, และอื่นๆ
2561การคัดแยกและลักษณะสมบัติของแบคทีเรียย่อยสลายปิโตรเลียมไฮโดรคาร์บอนที่ทนโลหะหนักจากฟองน้ำทะเลบริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออก และการพัฒนาแบคทีเรียพร้อมใช้สำหรับบำบัดสิ่งแวดล้อมชุติวรรณ เดชสกุลวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2561ความหลากหลายทางชีวภาพของสัตว์กลุ่มเม่นทะเลในน่านน้ำไทยสุเมตต์ ปุจฉาการ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2557การศึกษาผลการเสริมฤทธิ์ของมะเขือเทศราชินีด้วยวิตามินซีต่อความสามารถในการต้านสารอนุมูลอิสระและการออกฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพนิรมล ธรรมวิริยสติ; ปองรุ้ง จันทรเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2560ความผันแปรตามฤดูกาลและลักษณะทางพันธุกรรมของประชาคมแพลงก์ตอน บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกของอ่าวไทย เพื่อการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ต่อชุมชมท้องถิ่นอย่างยั่งยืนขวัญเรือน ศรีนุ้ย; สุพัฒนา ตะเหลบ; วันศุกร์ เสนานาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2563ปัจจัยของธาตุอาหารต่อมวลชีวภาพและประชาคมของอิพิไฟต์ในแนวหญ้าทะเล อ่าวสัตหีบ จังหวัดชลบุรีจริยาวดี สุริยพันธุ์; จิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2562ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสนุกสนานในการเรียนวิชาบาสเกตบอล : กรณีศึกษาชั้นเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายระพีพัฒน์ เดือนเพ็ญศรี; เกษมสันต์ พานิชเจริญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์สำหรับวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ตำบลหนองเหียง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีมิยอง ซอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศิลปกรรมศาสตร์
2563การสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองในเขตพื้นที่อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีสุพจน์ บุญวิเศษ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2563แนวทางการส่งเสริมการวิจัยของอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวทัญญู วุฒิวรรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การใช้ข้อมูลทางบัญชีของนักบัญชีในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC)บรรพต วิรุณราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์
2564ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการบริหารลูกค้าสัมพันธ์โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนานวัตกรรมบริการ กรณีศึกษาโรงแรมบูติคในเขตพัทยาธินิกานต์ สังข์สุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2562ปัญหาในทางการค้าระหว่างประเทศที่มีผลกระทบมาจากวิกฤตการณ์ทางการเงินของผู้ขนส่งทางทะเล: กรณีศึกษาบริษัท ฮันจิน ชิปปิ้ง จำกัดมัธยะ ยุวมิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะโลจิสติกส์
2563ระบบควบคุมอัตโนมัติควบคุมระยะไกลสำหรับการปลูกเมล่อนในโรงเรือนไพฑูรย์ ศรีนิล; สุมิตร คุณเจตน์; ธารารัตน์ พวงสุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี. คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
Collection's Items (Sorted by วันที่ป้อนข้อมูล in เรียงลำดับจากหลังมาหน้า order): 1 to 20 of 2831