Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การพัฒนาความสามารถในการให้เหตุผลเชิงสถิติและการเชื่อมโยงคณิตศาสตร์ไปสู่ชีวิตจริงโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการสอนแนะให้รู้คิด (CGI) ร่วมกับการใช้คำถามระดับสูงสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; โรจน์รวี พจน์พัฒนพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการพัฒนากับการศึกษาวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนจากกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา: กรณีศึกษารายวิชาการศึกษากับสังคมวรวุฒิ เพ็งพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูคณิตศาสตร์ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา แขวงเชียงขวาง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอุดม รัตนอัมพรโสภณ; อ่อนสี แก้วพักตร์ดี; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาชุดกิจกรรมโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2สายชล รื่นรวย; ลัดดา ศุขปรีดี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แบบร่วมมือเทคนิคการแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) เรื่องอัตราส่วนตรีโกณมิติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4คงรัฐ นวลแปง; ดารณี ศักดิ์แสนศิลป์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3ศศิธร พรหมประเสริฐ; ปริญญา ทองสอน; มณเทียร ชมดอกไม้; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์