Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรสาขาการสอนนาฏยสังคีต ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมิน "หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต" ภาควิชาการจัดการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2548ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาชูชาติ พิณพาทย์; อภิพัชร เฟื่องเกษม; กมลวรรณ พลรักดี; อรวรา บัวผา; ภัฐธีร์ตา วัฒนประดิษฐ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์