Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-2 จากทั้งหมด 2
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาณฐมนต์ คมขำ; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; สุทธาภา โชติประดิษฐ์; รัฐพร ปานมณี; ศศิชญา แก่นสาร; กัลยาณี อินต๊ะสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาณฐมนต์ คมขำ; ศิรประภา พฤทธิกุล; กัลยาณี อินต๊ะสิน; เชวง ซ้อนบุญ; สุกัลยา สุเฌอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์