Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ ยอดนิล; โรจน์รวี พจน์พัฒนพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การสังเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาของคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธนะวัฒน์ วรรณประภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิเคราะห์การจัดการศึกษาของประเทศไทยในระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรสาขาวิจัยการศึกษา วัดและประเมินผลการศึกษา และสถิติการศึกษาพงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์