Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-3 จากทั้งหมด 3
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555การบริหารงานวิชาการเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารการศึกษากับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดแผนกศึกษาธิการแขวงไชยะบุรีอ่อนตา พรมมะจิต; พงศ์เทพ จิระโร; ระพินทร์ ฉายวิมล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุริศักดิ์ แสงจันทร์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษา วัฒนธรรมองค์การกับประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; ปัทมาพร ศรีกำพล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์