Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-2 จากทั้งหมด 2
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเคมี และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เชิงรุกร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADสพลณภัทร ศรีแสนยงค์; ภัทรภร ชัยประเสริฐ; นีรนุช พวงขาว
2557การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พัชรินทร์ ศรีพล; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์