Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555กลยุทธ์การสร้างแรงจูงใจที่มีประสิทธิภาพในชั้นเรียน: กรณีศึกษานิสิตปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเมธี ธรรมวัฒนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการสอนวิชาชีพครูที่โรงเรียนสร้างครูหลวงน้ำทาแขวงหลวงน้ำทา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ปีการศึกษา 2552สุกันชัย พงศ์สวรรค์; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; ผลาดร สุวรรณโพธิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาสภาพ ปัญหา และความต้องการเพิ่มสมรรถภาพความรู้และการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ จังหวัดชลบุรี ในโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน สำหรับนักศึกษาปีที่ 1 วิทยาลัยครูบ้านเกิน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเพ็ญนภา กุลนภาดล; ประชา อินัง; จันทร์สมร พรทวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555สอนน้อยเรียนมากจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์