Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540แผนกลยุทธ์รังสรรค์การจัดการศึกษาพยาบาลในสามทศวรรษหน้าพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2545การปรับโครงสร้างการบริหารจัดการอุดมศึกษาของประเทศไทย: การศึกษาในเชิงประวัติศาสตร์สัมฤทธิ์ ยศสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
2544รูปแบบการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการจัดการศึกษาปฐมวัยจันทร์ชลี มาพุทธ; สราวดี เพ็งศรีโคตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2540ทิศทางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์