Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558กระบวนการบริหารคุณภาพสถานศึกษาจากประสบการณ์การปฏิบัติจริงของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมโภชน์ อเนกสุข; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สุรัตน์ ไชยชมภู; สรรนภา แน่นหนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; จงดี เยือกเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อสมรรถนะหลักของครู ด้านการทำงานเป็นทีมในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสถาพร พฤฑฒิกุล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557คุณภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการให้บริการของงานทะเบียนสถิตินิสิต มหาวิทยาลัยบูรพาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; คุณวุฒิ คนฉลาด; สมชาย คิดประดับ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556-2557การพัฒนารูปแบบการสรรหาและการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กิจสุวัฒน์ หงส์เจริญ; บุญลือ ทองอยู่; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความขัดแย้งของผู้บริหารกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยาในจังหวัดชลบุรีสมศักดิ์ ลิลา; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ปิยะรัตน์ โสภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ปัจจัยชีวสังคม ลักษณะงาน และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความสัมพันธ์กับแรงจูงใจในการทำงานของครูชาวจีนที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชลบุรีYunkai Li; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงและบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ดารณี คงกระพันธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาสภาพ ปัญหาและแนวทางพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; กนกกรณ์ ทองไพจิตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์