Search


Current filters:Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-4 จากทั้งหมด 4
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรีสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; พรวิมล ขันเคน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ภาวะผู้นำทางวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาสมบูรณ์จังหวัดภาคใต้ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุริศักดิ์ แสงจันทร์; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษากับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งทิพย์ เฉกแสงทอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์