Search


Current filters:



Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ระบำกรมหลวงชุมพรรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดชลบุรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; ภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2558การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; สุดาพร พงษ์พิษณุ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย; จิรา จันทร์กระจ่าง; บุญร่วม ทิพพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์นลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; วราภรณ์ ดิษริยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาโปรแกรมการฝึกอบรมแบบเน้นประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครูผู้สอนระดับประถมศึกษาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; นิธิวดี ป่าหวาย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างชุดการสอนการเขียนเชิงสร้างสรรค์วิชาภาษาลาวสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ แขวงจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวพูขันธ์ ไชยะสิงห์; อุดม รัตนอัมพรโสภณ; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550ผลการใช้ชุดกิจกรรมการแต่งคำประพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; อัมพร ภู่ระหงษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; สุจิรา แก้วจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์