Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 11
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2549การบูรณาการใช้สื่อประสมและสื่อหลายมิติเพื่อการสอนและการเรียนรู้ดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่างกันดุสิต ขาวเหลือง; อภิชาติ อนุกูลเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2558การศึกษาพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมของผู้สูงอายุที่พักอาศัยในเขตอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีมานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; สิทธิชัย คูเจริญสิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรระดับอนุปริญญา วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มานพ แจ่มกระจ่าง; ดุสิต ขาวเหลือง; เกรียงศักดิ์ บุญญา; ศรีวรรณ ยอดนิล; เมธี ธรรมวัฒนา; แดน ทองอินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบกลุ่มร่วมมือเทคนิค STAD สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 สาขาการบัญชีสุนิสา ทรัพย์สูงเนิน; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อลดผลกระทบการใช้เครือข่ายสังคมของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพารัตนาภรณ์ จันวิไชย; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยโครงงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง อาหารพื้นบ้านจังหวัดระยอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6สิรวิชญ์ บำรุงพงษ์; ดุสิต ขาวเหลือง; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563ผลการใช้ชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การดูแลรักษาบ้าน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1รวิพัชร์ นิลพัฒน์; ดุสิต ขาวเหลือง; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มานพ แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์