Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 20
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ.ภารดี อนันต์นาวี; คณะศึกษาศาสตร์; สุรชัย ใจชุ่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพรัตน์ วงษ์นาม; ทศพร จันทนราช; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1.คุณวุฒิ คนฉลาด; พัชระ ภูติวณิชย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนสู่ความเป็นเลิศ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครธร สุนทรายุทธ; ยุภาวรรณ โมรัฐเสถียร; สมพงษ์ ปั้นหุ่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; สุมณฑิรา นิยะมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยมภารดี อนันต์นาวี; จุรีย์ สร้อยเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบล ให้เป็นโรงเรียนคุณภาพโดยกลยุทธ์การปฏิบัติที่เป็นเลิศสมโภชน์ อเนกสุข; สุเมธ งามกนก; ประจักษ์พงศ์ วรรณโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์