Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 10
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557ปัจจัยการบริหารงานวิชาการในการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ที่มีประสิทธิผลของนักเรียนระดับประถมศึกษาเจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฟ้า กิติญาณุสันต์; จงดี เยือกเย็น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543ความคิดวิจารณญาณ (Critical thinking) : ตอนที่ 1 ความสำคัญต่อการเรียนการสอนทางการพยาบาลและคุณลักษณะรัชนีวรรณ รอส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2556ผลของการปรึกษากลุ่มตามหลักโยนิโสมนสิการเพื่อพัฒนาพฤติกรรมการบริโภคด้วยปัญญาของวัยรุ่นประชา อินัง; ทิพย์สุดา โกยวาณิชย์; ดลดาว ปูรณานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มยุรา ลีหัวสระ; สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานของนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักศึกษาวิทยาลัยครูบ้านเกิน แขวงเวียงจันทน์ ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประชา อินัง; ดลดาว ปูรณานนท์; ศรมีชัย จันทน์ทวางส์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สามมิติแบบมีปฏิสัมพันธ์เสมือนจริงโดยใช้เทคโนโลยี ความเป็นจริงเสริม Augmented Reality (AR) เพื่อพัฒนาทักษะการคิดของนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่มีระดับการคิดอย่างมีวิจารณญาณต่างกันดุสิต ขาวเหลือง; อภิชาติ อนุกูลเวช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์; วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี
2555การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; สุจิรา แก้วจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การสอนอ่านเชิงวิเคราะห์ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของเด็กไทยยุค Gen Zภัทราดา เอี่ยมบุญญฤทธิ์; ชลธิชา ภูริปาณิก; ฐิติชัย รักบำรุง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563แนวทางพัฒนาบทบาทการศึกษาต่อการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดิจิทัลสู่ทักษะการคิดเชิงนวัตกรรมกิตติพิชญ์ วรโชติสุพัฒภาคิน; พักตร์วิภา โพธิ์ศรี; อุทิศ บำรุงชีพ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สาขาการศึกษา