Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-9 จากทั้งหมด 9
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ปราณี หนูขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ: กรณีศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความต้องการและแนวทางการพัฒนาครูสังกัดแผนกศึกษาธิการและกีฬาจังหวัดหลวงน้ำทา ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสุรัตน์ ไชยชมภู; หล้าคำ พะกาน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการพัฒนาครูผู้สอนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์โรงเรียนประถมศึกษา : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านมะขาม (สาครมะขามราษฎร์) จังหวัดจันทบุรีสมโภชน์ อเนกสุข; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; ภุชงค์ บุญอภัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2561กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น มหาวิทยาลัยบูรพาสมชาย พัทธเสน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความต้องการพัฒนาศักยภาพของครูชาวจีนที่สอนภาษาจีนในโรงเรียนจังหวัดชลบุรีวรรณี เดียวอิศเรศ; Li Juan
2557คุณลักษณะของบัณฑิตมหาวิทยาลัยบูรพา ตามกรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565)ธร สุนทรายุทธ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริญญา พฤคฌาญาณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพและสมรรถนะดุสิต ขาวเหลือง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2563การวิจัยกำกับ ติดตาม และประเมินผล การจัดกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ของเครือข่ายทางการศึกษาที่รับเงินทุนอุดหนุนกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพของคุรุสภา : กรณีศึกษาภูมิภาคตะวันออกพงศ์เทพ จิระโร; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์