Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 14
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ชยุต พิพัฒฐาดร; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไพรัตน์ วงษ์นาม; ทศพร จันทนราช; สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสร้างสรรค์และนวัตกรรมของโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ชลกร ตันประภัสร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พหุมิติโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายในชัยยศ ชาวระนอง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสุรีพร อนุศาสนนันท์; สุชาติ ใจสถาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การวิเคราะห์การถดถอยพหุระดับด้วยโปรแกรม HLM 6ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่องอาชีพการทำสวนลำไยในชุมชนโป่งน้ำร้อนสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อนไพรัตน์ วงษ์นาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ฤทัย สุขเลิศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ไพรัตน์ วงษ์นาม; เบญจา อ่วมนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาธร สุนทรายุทธ; ไพรัตน์ วงษ์นาม; นคร เหมนาค; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การสร้างชุดการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องพลังงานนิวเคลียร์และกัมมันตภาพรังสี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แนวคิดวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสังคม (STS)วารุณี ศรีงาม; อารมณ์ เพชรชื่น; ไพรัตน์ วงษ์นาม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์