Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 21
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อพฤติกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภูมิพิพัฒน์ รักพรมงคล; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; ภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์เชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญ.ภารดี อนันต์นาวี; คณะศึกษาศาสตร์; สุรชัย ใจชุ่มชื่น; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง และพฤติกรรมการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3ภารดี อนันต์นาวี; กันทิมา ชัยอุดม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารสถานศึกษากับประสิทธิผลของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรีภารดี อนันต์นาวี; สุมณฑิรา นิยะมะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนารูปแบบองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยอดนิยมภารดี อนันต์นาวี; จุรีย์ สร้อยเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การสร้างรูปแบบภาวะผู้นำแบบผู้รับใช้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิระเวก สุขสุคนธ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557รูปแบบการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำจังหวัดขนาดใหญ่พิเศษ ที่ประสบความสำเร็จ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; พฤฑฒิพล พฤฑฒิกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ศึกษาการดำเนินงานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภารดี อนันต์นาวี; วิวัฒ มาตะพาบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558สภาพ ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1ภารดี อนันต์นาวี; สิทธิพร นิยมศรีสมศักดิ์; รุ่งฤดี แคล้วคลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความสัมพันธ์ระหว่างการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อกับความพึงพอใจในการศึกษาระดับการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาของนิสิตศูนย์นวัตกรรมการบริหารและผู้นำทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เดือนเพ็ญ จันทร์ขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์