Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 12
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2556การสำรวจความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท หลักสูตรการจัดการธุรกิจ (Business Management) คณะการจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา: กรณีศึกษา นิสิตระดับอุดมศึกษาชั้นปีที่สี่และผู้ทำงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออกนฤมล ชูชินปราการ; เพชรรัตน์ วิริยะสืบพงศ์; ชานน ชลวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะการจัดการและการท่องเที่ยว
2558การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินผลหลักสูตร สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศึกษา ภาควิชาการอาชีวศึกษาและพัฒนาสังคม คณะศึกษาศาสตร์เมธี ธรรมวัฒนา; ไชยยันต์ ถาวระวรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนชีววิทยา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.จันทร์พร พรหมมาศ; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; ศาณิตา ต่ายเมือง; สมศิริ สิงห์ลพ; ภคมน ทิพย์เนตร; มันทนา เมฆิยานนท์; ภาสกร ภักดิ์ศรีแพง; วชิราภรณ์ ราชบุรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; มณเทียร ชมดอกไม้; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; พิมพ์สุพร สุนทรินทร์; พรรณทิพา พรหมรักษ์; พชรมนณ์ หิงคานนท์; สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี; จีรสุดา เปลี่ยนสมัย; สุรตา หวานสนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; เจริญวิชญ์ สมพงษ์ธรรม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556คุณภาพบัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ปี 2545สุเนตร สุวรรณละออง; บุญเชิด หนูอิ่ม; สุธิดา แจ้งประจักษ์; เรวัต แสงสุริยงค์; สุภัสตรา เก้าประดิษฐ์; ประจักษ์ น้ำประสานไทย; พรทิพย์ พันธุ์ยุรา; รัตนา วิงวอน; กนกพร ตันวัฒนะ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษา (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาณฐมนต์ คมขำ; ศิรประภา พฤทธิกุล; กัลยาณี อินต๊ะสิน; เชวง ซ้อนบุญ; สุกัลยา สุเฌอ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์