Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การบูรณาการเทคนิคการเรียนรู้ด้วยการบริการสังคมในรายวิชา 404401 บูรณาการหลักสูตรและการสอนวิชาเฉพาะ : กรณีศึกษา สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การศึกษาความต้องการในการสร้างเสริมสมรรถภาพครูผู้สอนระดับก่อนประถมศึกษาในภาคตะวันออกวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อลิสา เพ็ชรรัตน์; สุทธาภา โชติประดิษฐ์; สุชาติ ศรีโสภาภรณ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; มณเทียร ชมดอกไม้; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาไทย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาพรรณทิพา พรหมรักษ์; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พชรมนณ์ หิงคานนท์; สุภัคมณฑน์ ขุมทรัพย์ดี; จีรสุดา เปลี่ยนสมัย; พิมพ์สุพร สุนทรินทร์; สุรตา หวานสนิท; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; วัฒนพร จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาวิทยาลัยกำปงเฌอเตียลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; มณเทียร ชมดอกไม้; เกรียงศักดิ์ บุญญา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; จันทร์พร พรหมมาศ; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์