Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2551การประเมินความต้องการจำเป็นด้านการจัดบริการในการพัฒนานิสิตของนิสิตชั้นปีที่ 1ระดับปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ขนิษฐา พงษ์ญาติ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2546กระบวนการเรียนรู้และกลยุทธ์การต่อสู้เพื่อรักษาแหล่งทรัพยากรหลักของชุมชนบ้านเปร็ดใน ตำบลห้วงน้ำขาว อำเภอเมือง จังหวัดตราดมนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในกรมการศึกษานอกโรงเรียน ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมนตรี แย้มกสิกร; พงศ์เทพ จิระโร; ประชา อินัง; บุนขง ทุมวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549องค์ประกอบสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เป็นสาเหตุต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาพงศ์ประเสริฐ หกสุวรรณ; มนตรี แย้มกสิกร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พงศ์เทพ จิระโร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์