Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 10
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กาญจนา มณีแสง; กชกร สังขชาติ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2533การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยบูรพา.กาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2536รูปแบบการแก้ไขปัญหาเมื่อเกิดความขัดแย้งของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพาแสงอรุณ ธรรมเจริญ.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2533การทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ภรณี อินทศร; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2531ความต้องการและความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดประสบการณ์ การเรียนการสอนของนิสิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเยาวลักษณ์ บรรจงปรุ; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2534ความพึงพอใจของผู้บริหารอาจารย์ และนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมของนักเรียนโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒรวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2530การศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบการใหัการศึกษาแก่บิดามารดาในการอบรมเลี้ยงดูเด็กก่อนวัยเรียนในจังหวัดชลบุรีวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2539ลักษณะการเป็นผู้นำของเยาวชนในเขตการศึกษา 12วิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2538ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอ่านและเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการสอน โดยใช้เพลงและการสอนปกติปิยนุช คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2536ความต้องการของผู้ปกครองนักเรียนที่มีต่อการบริหารงานของโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพารวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์