Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 5สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุภัคพร นิธิพัฒนกาญจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบที่มีประสิทธิภาพของการนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ธวัชชัย อุ่ยพานิช; สมบัติ สุวรรณพิทักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนารูปแบบการพัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียนของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสมุทร ชำนาญ; ปราณี หนูขาว; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การศึกษาพฤติกรรมผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28สมุทร ชำนาญ; สุรัตน์ ไชยชมภู; สุนันทา ศรีบุญนำ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การบริหารความขัดแย้งอย่างสร้างสรรค์สมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์