Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-5 จากทั้งหมด 5
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้บริหารการศึกษาระดับอุดมศึกษา ในเขตจังหวัดภาคเหนืออภิชาติ เมฆบังวัน; สมุทร ชำนาญ; สมโภชน์ อเนกสุข; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การบริหารเชิงพลวัตโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น : กรณีศึกษาละครชาตรีเท่งตุ๊ก โรงเรียนวัดหนองคัน จังหวัดจันทบุรีสมชาย อรุณธัญญา; สมุทร ชำนาญ; คุณวุฒิ คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558รูปแบบการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาการบริหารโรงเรียนเอกชน: กรณีศึกษา โรงเรียนปรียาโชติ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์สมุทร ชำนาญ; สมศักดิ์ ลิลา; ปาริชาต ปรียาโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนากลยุทธ์การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสู่การเป็นองค์กรสันติวัฒนธรรมสมโภชน์ อเนกสุข; สมุทร ชำนาญ; ศิริโชค พิพัฒน์เสถียรกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558กลยุทธ์การสื่อสารสำหรับผู้บริหารการศึกษาสมุทร ชำนาญ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์