Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-7 จากทั้งหมด 7
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2547เครือข่ายการเรียนรู้ในงานบุญเพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งสมหมาย แจ่มกระจ่าง; พีระพงษ์ สุดประเสริฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ : กรณีศึกษาอำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548การถ่ายทอดความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำสถานีอนามัยในจังหวัดชลบุรีสุนิสสา อุบลวรรณ; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ปัญหาและความต้องการการจัดการศึกษาสายสามัญของโรงเรียนในโรงงานอุตสาหกรรม เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลปัญญา วงศ์จันทร์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การศึกษาสภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสที่ถูกทอดทิ้ง : กรณีศึกษาโรงเรียนใจดี จังหวัดลพบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; จารุวรรณ แก่นทรัพย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549การสำรวจแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและธรรมชาติ: กรณีศึกษาอำเภอเมือง จังหวัดชลบุรีสมหมาย แจ่มกระจ่าง; ศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545วิถีการเรียนรู้ของผู้นำกลุ่มสตรีภาคตะวันออกสมหมาย แจ่มกระจ่าง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์