Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 18
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นแบบบูรณาการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเรื่อง ระบำกรมหลวงชุมพรรำลึก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จังหวัดชลบุรีวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; ภัณฑ์ธิมา ภูรีโรจน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง ภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครศรีธรรมราชสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; ลัดดาวัลย์ มีทอง
2558การสร้างชุดการเรียนเพื่อส่งเสริมความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้วยการอ่าน และเขียนสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; สุดาพร พงษ์พิษณุ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการสาระดนตรีแบบพหุวิทยาการเรื่อง เพลงและภูมิปัญญาชาวบ้านเมืองแปดริ้วสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2วิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุชาดา กรเพชรปาณี; ณัฐณิชาช์ วรรณนภาลัย; จิรา จันทร์กระจ่าง; บุญร่วม ทิพพศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559ผลสัมฤทธิ์ และเจตคติต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านทักษะการพูดโดยการแสดงละครของนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาศักดิ์นลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4วิมลรัตน์ จตุรานนท์; เสรี ชัดแช้ม; สุนทร บำเรอราช; วราภรณ์ ดิษริยะกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3วิมลรัตน์ จตุรานนท์; ปริญญา ทองสอน; สุจิรา แก้วจินดา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวการเรียนรู้แบบร่วมมือกันสร้าง ความรู้สำหรับนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตวิมลรัตน์ จตุรานนท์; สุนทร บำเรอราช; กฤษณี สงสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การศึกษาการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา เมืองสาละวัน แขวงสาละวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.วิมลรัตน์ จตุรานนท์; โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; คณะศึกษาศาสตร์; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; แสงอรุณ ขันอาสา; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์