Search


Current filters:


Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2557การวิจัยพัฒนาคุณภาพโรงเรียนเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษาโรงเรียนเกาะสีชังวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; เพ็ญนภา กุลนภาดล; พงศ์เทพ จิระโร; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินติดตามผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิมลรัตน์ จตุรานนท์; มณเทียร ชมดอกไม้; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; จันทร์พร พรหมมาศ; สพลณภัทร์ ศรีแสนยงค์; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 1 การสำรวจสภาพการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2550การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรการเรียนผ่านเว็บด้วยการเรียนแบบร่วมมือเพื่อเสริมสร้างจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาฉลอง ทับศรี; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; สิริยุพิน ศุภ์ธนัชภัคชนา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมทักษะการแปรทำนองหลักปี่พาทย์สำหรับครูสอนเครื่องสายในเขตพื้นที่บริการของมหาวิทยาลัยบูรพาวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ชูชาติ พิณพาทย์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พงศ์เทพ จิระโร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555ปัญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานวิชาการในวิทยาลัยครูสะหวันนะเขต สังกัดกรมสร้างครูกระทรวงศึกษาธิการรัศมี พระชัยศรี; ประยูร อิ่มสวาสดิ์; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; คณะศึกษาศาสตร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนารูปแบบการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามทฤษฎีพฤติกรรมตามแผน ทฤษฎีการประมวลสารสนเทศ และมโนทัศน์การรู้คิด สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; ไพรัตน์ วงษ์นาม; เบญจา อ่วมนุช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์