Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2540แผนกลยุทธ์รังสรรค์การจัดการศึกษาพยาบาลในสามทศวรรษหน้าพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2544การเรียนรู้โดยผ่านการสะท้อนคิด : การศึกษาและการปฏิบัติการพยาบาลในคลินิกกนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540พัฒนาการคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสุนทราวดี เธียรพิเชฐ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542ผลของการใช้โปรแกรมการฝึกทักษะการอ่านสถานการณ์การพยาบาลด้วยวิธีการ SQ 3R ต่อความสามารถในการสรุปประเด็นปัญหาทางการพยาบาลของนักศึกษาพยาบาล ชั้นปีที่ 4ชนิดา แนบเกษร; รจนา ปุณโณทก; สภาวลี สุนทรวิจิตร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2546การศึกษาดูงานการจัดการศึกษาด้านการปฏิบัติการขั้นสูง ณ มหาวิทยาลัย ในมลรัฐเพนซิลเวเนีย อเมริกาจินตนา วัชรสินธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2542การจัดการศึกษาเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการพยาบาลขั้นสูงนิภาวรรณ สามารถกิจ; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; วัลภา คุณทรงเกียรติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540บทวิเคราะห์ เรื่อง สภาวการณ์ปัจจุบันของการศึกษาพยาบาลไทย: ใกล้ถึงจุดวิกฤตจริงหรือพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2540ทิศทางการจัดการศึกษาทางการพยาบาลพวงรัตน์ บุญญานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์