Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 13
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2559การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดสื่อสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การพัฒนาหลักสูตรบูรณาการรายวิชาวิทยาศาสตร์และภาษาไทย เรื่อง การดำรงชีวิตของพืช สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านเขาทอง จังหวัดจันทบุรีเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; วันทนี น้อยถนอม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (ฉบับ พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; กิตติมา พันธ์พฤกษา; ศรัณย์ ภิบาลชนม์; ภัทรภร ไชยประเสริฐ; สิราวรรณ จรัสรวีวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเตรียมความพร้อมพัฒนาครูกลุ่มประเทศอาเซียน : การศึกษานำร่องนิสิตทุนพัฒนาครูรัฐบาลประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซียมนตรี แย้มกสิกร; วิชิต สุรัตน์เรืองชัย; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; พงศ์เทพ จิระโร; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; จันทร์พร พรหมมาศ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2556การสอนให้คิดและสร้างสรรค์โครงงานวิทยาศาสตร์ด้วยการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติต่อวิชาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ได้รับการสอนโดยใช้รูปแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5E) ร่วมกับการเรียนแบบร่วมมือเทคนิค STADเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; พัชรินทร์ ศรีพล; นพมณี เชื้อวัชรินทร์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2557ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ตามทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญา เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ทักษะการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6มยุรา ลีหัวสระ; สพลณภัทร ศรีแสนยงค์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตร หลักสูตรสร้างครูอนุบาล ระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาววิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; อาพันธ์ชนิต เจนจิต; สิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; วัฒนพร จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ผลการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่องแรง และการเคลื่อนที่ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ 4 MAT สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; ศศิวิมล เสถียรเขต; สพณภัทร์ ศรีแสนยงค์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์