Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-8 จากทั้งหมด 8
  • ก่อนหน้า
  • 1
  • ถัดไป
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2560การพัฒนาแบบวัดสมรรถนะการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในประเทศไทยเมื่อเข้าสู่ยุคอาเซียนภิวัตน์ชยุต พิพัฒฐาดร; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์คสุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553ประสิทธิภาพของโมเดลและการตรวจสอบการทำหน้าที่ต่างกันของข้อสอบ พหุมิติโดยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันแฝงภายในชัยยศ ชาวระนอง; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; สุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2553การพัฒนาแบบวัดจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนักเรียนสุรีพร อนุศาสนนันท์; สุชาติ ใจสถาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; อิทธิฤทธิ์ พงษ์ปิยะรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การระบุกลุ่มประสิทธิภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เชิงโอบล้อมข้อมูล การวิเคราะห์กลุ่ม และการวัดอนุกรมวิธานสมโภชน์ อเนกสุข; สุรีพร อนุศาสนนันท์; ไพรัตน์ วงษ์นาม; ปัญญา ศิริโชติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2554ตัวแปรที่ส่งผลต่อโอกาสในการตอบข้อสอบถูกสุรีพร อนุศาสนนันท์; กระพัน ศรีงาน; ไพรัตน์ วงษ์นาม; สมศักดิ์ ลิลา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2562การพัฒนามาตรวัดความสุขตามแนวคิดความฉลาดทางอารมณ์ของบาร์ออนที่ปรับปรุงใหม่สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสุรีพร อนุศาสนนันท์; ระพินทร์ ฉายวิมล; นฤดม พิมพ์ศรี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาแบบสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการวัดและประเมินผลในชั้นเรียนโดยกำหนดคะแนนมาตรฐานด้วยวิธีบุ๊คมาร์คสุรีพร อนุศาสนนันท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์