Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 1567
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2555บทบาทของการสังเคราะห์เอสโตรเจนภายในเซลล์ประสาทในภาวะที่มีการให้สาร inflammatory cytokines แก่เซลล์เพาะเลี้ยง H19-7 hippocampal neuronศิริพร จำเนียรสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสหเวชศาสตร์
2551สถานการณ์การปนเปื้อนและการพัฒนาเทคนิคในการตรวจวัดจุลินทรีย์ก่อโรคในอาหารทะเลแห้งเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์ตรวจจุลินทรีย์และการรับรองมาตรฐานสินค้าอาหารทะเลแห้งสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; อภิรดี ปิลันธนภาคย์; ศิริโฉม ทุ่งเก้า; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สุดสายชล หอมทอง; สุดารัตน์ สวนจิตร; วรนาฎ จงโยธา; พรรนิภา ศิริเพิ่มพูล; นิสา ไกรรักษ์; บัญญัติ สุขศรีงาม; ศิริพร เอื้ออังกูร; ปริยา นุพาสันต์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2547คุณภาพของเนื้อกุลาดำที่เลี้ยงด้วยอาหารเสริมเกลือแร่ภายใต้ความเค็มน้ำ 4 ระดับอรสา สุริยาพันธ์; พิทักษ์ สูตรอนันต์; บุญรัตน์ ประทุมชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2552ฤทธิ์ต้านจุลชีพของสมุนไพรในการต้าน/ ฆ่าแบคทีเรียก่อโรคที่ดื้อยาปฏิชีวนะหลายขนานสุบัณฑิต นิ่มรัตน์; เอกรัฐ ศรีสุข; กาญจนา หริ่มเพ็ง; สมสุข มัจฉาชีพ; วีรพงศ์ วุฒิพันธุ์ชัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2551การพัฒนาโปรแกรมคลังข้อสอบด้วยไมโครคอมพิวเตอร์คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานิสากร กรุงไกรเพชร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2549การออกแบบ พัฒนา และการขยายส่วน ปฏิกรณ์ชีวภาพแบบถังกวนสำหรับการสลายแป้งมันสำปะหลังโดยการใช้เอนไซม์ศิริโฉม ทุ่งเก้า; เศรษฐวัชร ฉ่ำศาสตร์; เยาวภา ไหวพริบ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2543ศึกษาโครงสร้างและสมบัติแม่เหล็กของ Sm-Co-Cr โดยการเติม Nd ภายใต้การเผาในไนโตรเจนภูวดล วรรธนะชัยแสง; ยุพา วานิชชัย; ชัยศักดิ์ อิสโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์
2558การศึกษาผลกระทบของสารไดออกซินในสิ่งแวดล้อมที่มีต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่บริเวณรอบ ๆ วัด ในเขตเทศบาลเมืองมาบตาพุด จังหวัดระยองชมภูศักดิ์ พูลเกษ; จิตรพรรณ ภูษาภักดีภพ; สิริประภา กลั่นกลิ่น; เอมอร ประจวบมอญ; ดวงใจ มาลัย; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะสาธารณสุขศาสตร์
2558วัสดุประสานชนิดใหม่จากเถ้าถ่านหินและสารละลายแคลเซียมไฮดรอกไซด์.วิเชียร ชาลี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิศวกรรมศาสตร์
2553การประเมินโครงการค่ายเรียนรู้คุณธรรม นำชีวิตพอเพียงปี 2552เสรี ชัดแช้ม; สุชาดา กรเพชรปาณี; กนก พานทอง; พูลพงศ์ สุขสว่าง; ประสิทธิ์ พงษ์เรืองพันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์