Search


Current filters:

Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 1-10 จากทั้งหมด 118
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2537การศึกษาสารประกอบอินทรีย์เคมีและปฏิชีวสารของพืชและสัตว์ทะเลบางชนิดพัฒนา ภูลเปี่ยม; อดิสรณ์ มนต์วิเศษ; รวิวรรณ สังขศิลา; แววตา ทองระอา; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536การเปรียบเทียบชนิดของอาหารและความเค็มที่มีผลต่ออัตราการเจริญเติบโตของม้าน้ำวัยอ่อน (Hippocampus kuda) ในห้องปฏิบัติการสุรพล ฉลาดคิด; ณัฐวุฒิ เหลืองอ่อน; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2539ผลกระทบของโครงการพัฒนาชายฝั่งทะเลตะวันออกที่มีต่อคุณภาพน้ำในแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลแววตา ทองระอา; สุเมตต์ ปุจฉาการ; ฉลวย มุสิกะ; พัฒนา ภูลเปี่ยม; วันชัย วงสุดาวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2536การเพาะฟักและอนุบาลลูกปูม้า (Portunus pelagicus) ในบ่อดินชาญวิทย์ ศุภปัญญาพงศ์; ปรารถนา ควรดี; วรเทพ มุธุวรรณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2535การศึกษาสภาพชุมชนในเขตพัฒนาอุตสาหกรรมชายฝั่งทะเลตะวันออก เพื่อหาแนวทางในการจัดรูปแบบ ทางการศึกษานอกโรงเรียนวิณี ชิดเชิดวงศ์; สมหมาย แจ่มกระจ่าง; สุจินดา ม่วงมี; กาญจนา มณีแสง; กชกร สังขชาติ; ผ่องศรี เกียรติเลิศนภา; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2539ความคิดเห็นของผู้สูงอายุ และบุตรธิดาต่อการอยู่อาศัย ในสถานสงเคราะห์คนชรากับคุณค่าทางสังคมไทยกชกร สังขชาติ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2536รูปแบบการบริหารงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย: กรณีศึกษาศูนย์บริการทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยบูรพา.วนิดา สกุลรัตน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะแพทยศาสตร์
2536การเปลี่ยนแปลงประชากรแพลงตอนสัตว์ บริเวณชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกบริเวณแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรีและบริเวณมาบตาพุด จังหวัดระยองจิตรา ตีระเมธี; มหาวิทยาลัยบูรพา. สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล
2533เปรียบเทียบผลการของเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัดระหว่างวิธีทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและพันผ้าปราศจากเชื้อกับวิธีที่ไม่ทาด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและไม่พันผ้าปราศจากเชื้อนฤมล ปทุมารักษ์; เรณา พงษ์เรืองพันธุ์; กนกนุช ชื่นเลิศสกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะพยาบาลศาสตร์
2539การพัฒนาการรูปร่างภายนอกของโคพีพอด, Microcyclops, SPชนวัฒน์ ตันติวรานุรักษ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะวิทยาศาสตร์