Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 81-90 จากทั้งหมด 591
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2533การทดลองรูปแบบการจัดห้องเรียนเพื่อส่งเสริมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรียนอนงค์ วิเศษสุวรรณ์; สุรินทร์ สุทธิธาทิพย์; ภรณี อินทศร; สมประสงค์ ประสงค์เงิน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาหน้าที่บริหารจัดการของสมองสำหรับวัยรุ่นโดยหลักสูตรการเรียนรู้แบบบูรณาการจุฑามาศ แหนจอน; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2555การพัฒนาชุดสื่อสำหรับออกแบบและสร้างหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแบบบูรณาการตามแนวทฤษฎีการเรียนรู้เพื่อสร้างสรรค์ด้วยปัญญาเชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2547แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543แนวทางการพัฒนาโรงเรียนนโยบายพิเศษในจังหวัดชลบุรี : กรณีศึกษาเฉพาะโรงเรียนสอนภาษาจีนสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2543การใช้ E-mail เพื่อพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษสมบูรณ์ เจตน์จำลอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การประเมินประสิทธิภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ตามกรอบการประกันคุณภาพของทบวงมหาวิทยาลัยจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การวิเคราะห์องค์ประกอบการประเมินผลการฝึกสอนของนิสิตฝึกสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานลินี บำเรอราช; วิมลรัตน์ จตุรานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2560กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษนอกชั้นเรียนของนักเรียนอาชีวศึกษาใน วิทยาลัยกำปงเฌอเตียล จังหวัดกำปงธม ราชอาณาจักรกัมพูชา.Chalong Tubsree; Sum Sun; Denchai Prabjandee; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์