Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 61-70 จากทั้งหมด 591
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2558การประเมินหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยบูรพาภารดี อนันต์นาวี; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558การวิจัยและพัฒนากระบวนการนิเทศตามแนวทางการพัฒนาบทเรียนร่วมกันเพื่อส่งเสริมสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยศิรประภา พฤธิกุล.; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การประเมินหลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (หลักสูตร 5 ปี) สาขาวิชาการสอนภาษาจีน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2554) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาสิราวรรณ จรัสวีวัฒน์; ชนาสร นิ่มนวล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2548ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อศักยภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของครูในการบริหารสถานศึกษาในภาคตะวันออกสุเมธ งามกนก; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2559การพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 2 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิมลรัตน์ จตุรานนท์; เชษฐ์ ศิริสวัสดิ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2558ความพึงพอใจของนายจ้างต่อบัณฑิตภาควิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา ปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา รุ่นปีการศึกษา 2549-2553ภูเบศ เลื่อมใส; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2549รูปแบบการเรียนร่วมสำหรับเด็กพิเศษกับเด็กปกติระดับปฐมวัยโรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพาจันทร์ชลี มาพุทธ; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2558การวิจัยพัฒนาสมรรถนะการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูในสังกัดโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1: ระยะที่ 3 การวิจัยประเมินติดตามผลการจัดการเรียนรู้เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญวิชิต สุรัตน์เรืองชัย; พงศ์เทพ จิระโร; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541การศึกษารูปแบบความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพา หน่วยงานของรัฐและภาคเอกชนในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนกรณีศึกษา เมืองพัทยาบุญเชิด หนูอิ่ม; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2545การเรียนรู้แบบผสมผสานความร่วมมือกับการเรียนรู้แบบรายบุคคลผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้แบบรายบุคคลผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เจตคติ และพฤติกรรมทณุ เตียวรัตนกุล; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์