Search


Current filters:
Start a new search
Add filters:

Use filters to refine the search results.


ผลลัพธ์ 521-530 จากทั้งหมด 533
จำนวนรายการที่ค้นพบ:
วันที่เผยแพร่ชื่อเรื่องผู้แต่ง/ผู้ร่วมงาน
2544การศึกษาพฤติกรรมการใช้คำอธิบายในวิชาคณิตศาสตร์ของนิสิตฝึกสอน มหาวิทยาลัยบูรพา ปีการศึกษา 2543 โดยใช้แบบบันทึกของแฟลนเดอร์ (Flander's verbal behavior)สุนทร บำเรอราช; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545การเปรียบเทียบการใช้แบบทดสอบด้วยคอมพิวเตอร์กับการใช้แบบทดสอบแบบเดิมในการสอนไวยากรณ์ภาษาอังกฤษสมบูรณ์ เจตน์จำลอง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2544ภาพลักษณ์ของภาควิชาหลักสูตรและการสอน ตามทัศนะของนิสิตปัจจุบันและนิสิตเก่าปิยนุช คนฉลาด; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542คุณภาพบัณฑิตและปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพากาญจนา มณีแสง; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2544รูปแบบการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต สังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ส่วนภูมิภาครวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2546การเปรียบเทียบทักษะกระบวนการแก้ระบบสมการโดยใช้สื่อกระดานกราฟแม่เหล็กกับการสอนแบบปกติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3รวีวรรณ อังคนุรักษ์พันธุ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ"
2546ปัญหาและข้อเสนอแนะการบริหารโครงงานเรียนรู้ร่วมกัน สรรค์สร้างชุมชนศรีวรรณ มีคุณ; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2545เจตคติต่อคอมพิวเตอร์ของนิสิตชั้นปีที่ 2 (รุ่นปีการศึกษา 2541) คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพานัญฑา ผลิตวานนท์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2541การศึกษาบุคลิกภาพของนิสิตปริญญาตรี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาวิณี ชิดเชิดวงศ์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์
2542แนวโน้มของการเปลียนแปลงทางสังคมและผลกระทบต่อการศึกษาของไทยในต้นศตวรรษที่ 21 (พ.ศ. 2543-2553): กรณีศึกษาเฉพาะภูมิภาคตะวันออกของไทยสุวิชัย โกศัยยะวัฒน์; มหาวิทยาลัยบูรพา. คณะศึกษาศาสตร์